دوره ها

    پلتفرم

فناوری آموزشی

محتوای الکترونیکی

فناوری آموزشی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : فرهنگیان محترم

20 ساعت
3 درس

رایگان

مهارت سنجش و ارزشیابی

محتوای الکترونیکی

مهارت سنجش و ارزشیابی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : فرهنگیان محترم

20 ساعت
3 درس

رایگان

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد