تاریخ شروع :1396/08/5
تاریخ پایان :1396/08/20
تاریخ آزمون :1396/08/24
ساعت شروع کلاس :8:00
ساعت پایان کلاس :14:00
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :200
مدت ساعت آموزش :8
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :320000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :در حال ثبت نام
فصل اول: مفهوم پردازی خانواده
1-1: مقدمه
2-1: ویژگی های خانواده
3-1: انواع خانواده
4-1: تحول خانواده
5-1: مراحل رشد خانواده
6-1: ویژگی های خانواده پویا
فصل دوم: آسیب های فرهنگی خانواده
1-2: مقدمه
2-2: عوامل موثر بر تغییرات فرهنگی
3-2: دیدگاه های اجتماعی در زمینه آسیب های خانواده
4-2: علل ناهنجاری و انحراف اجتماعی 1
5-2: علل ناهنجاری و انحراف اجتماعی 2
6-2: علل ناهنجاری و انحراف اجتماعی 3
فصل سوم: مشکلات ساختاری خانواده و آسیب پذیری فرهنگی
1-3 : مقدمه
2-3: نقش پدر در خانواده
3-3: اقتدار و تسلط
4-3: پدر از ایفای نقش خود در خانواده ناتوان است
5-3: مشکلات ناشی از غیبت پدر
6-3: کودکان محروم از پدر
7-3: مشکلات ناشی از فقدان نقش پدر
8-3: میزان تاثیر فقدان پدر بر کودکان
9-3: فرزند ولی گونه
فصل چهارم: روشهای تربیتی و آسیب پذیری خانواده
1-4: مقدمه
2-4: خانواده و مشکلات روانشناختی
3-4: پیامدهای آشفتگی در خانواده
4-4: خانواده و اعتیاد
5-4: اعتیاد فرزندان با ترتیب تولد
6-4: خانواده و سازگاری جوانان
7-4: شیوه های تربیتی در خانواده
8-4: والدین متخاصم، آزار گذرانده
9-4: شیوه ه تربیتی سختگیرانه یا محدود کننده
10-4: شیوه تربیتی مشارکتی و اطمینان بخش
11-4: روش های اثربخشی در تربیت فرزندان
فصل پنجم : روش های پیشگیری از آسیب های فرهنگی خانواده
1-5 مقدمه
2-5 : عوامل آسیب زای فرهنگی در خانواده
3-5 : ابعاد آسیب پذیری خانواده
4-5 : علل آسیب پذیری فرهنگی در خانواده
5-5 : پژوهش آسیب شناسی فرهنگی
6-5 : گام اول در آسیب شناسی فرهنگی
7-5: انحراف اخلاقی
8-5 : تفاوت های بین نسلی
فصل ششم : پیشگیری از آسیب های فرهنگی خانواده
1-6 : روش های پیشگیری
2-6 : تقویت اعتقادات مذهبی
3-6 : شناخت مصادیق آسیب
4-6 : تفاوت نظارت خانوادگی
5-5 : بهبود برنامه های اوغات فراغت
6-6: تقویت هویت
7-6: پیشگیری از اثرات ناشی از تهاجم فرهنگی
7-2: علل ناهنجاری و انحراف اجتماعی 4
10-3: مادر تحت فشار
9-5 : روش های مواجهه و مقابله با آسیب های فرهنگی
10-5 : پایبندی دینی و مذهبی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید