تاریخ شروع :1396/07/15
تاریخ پایان :1396/07/25
تاریخ آزمون :1396/07/28
ساعت شروع کلاس :8:00
ساعت پایان کلاس :12:00
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :200
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :640000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :در حال ثبت نام
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
فصل سوم: حقوق مردم
فصل چهارم: ساختار سازمانی
فصل پنجم: فناوری اطلاعات و خدمات اداری
فصل ششم: ورود به خدمت
فصل هفتم: استخدام
فصل هشتم: انتصاب و ارتقاء شغلی
فصل نهم: توانمندسازی کارمندان
فصل دهم: حقوق ومزایا
فصل یازدهم: ارزیابی عملکرد
فصل دوازدهم: حقوق و تکالیف کارمندان
فصل سیزدهم: تامین اجتماعی
فصل چهاردهم: شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
فصل پانزدهم: مقررات مختلف

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید