تاریخ شروع :1397/08/05
تاریخ پایان :1397/08/30
تاریخ آزمون :1397/09/22
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :20
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :119900 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
فصل اول: مفهوم پردازی اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق اداری
فصل دوم: رابطه انسان با خدا، خویشتن و خانواده
فصل پنجم: رعایت اخلاق حرفه ای در نظام اداری و ارتباط آن با بهر وری
فصل سوم: ویژگی ها و صفات اخلاقی کارکنان با ایمان
فصل چهارم:رعایت اخلاق اداری ، رابطه با بالادست و زیر دست، رابطه با ارباب رجوع

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید