مهارت 1 : مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
1397/10/06
09:00
مجازی مرکز آزمون
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 2 مدیریت فایل ها Windows
1397/10/06
09:30
مجازی مرکز آزمون
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 3 , واژه پرداز Word
1397/10/06
10:00
مجازی مرکز آزمون
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 4 صفحه گسترده Excel
1397/10/06
10:30
مجازی مرکز آزمون
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 5 پایگاه داده Access
1397/10/06
11:00
مجازی مرکز آزمون
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 6 ارائه مطالب Powerpoint
1397/10/06
11:30
مجازی مرکز آزمون
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 7 اطلاعات و ارتباطات Internet
1397/10/06
12:00
مجازی مرکز آزمون
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش